स्व प्न भं ग - -

तू हात पुढे जो केला, मी दिला त्यास आधार
समजून फोड तळहाती हळुवारपणे जपणार
वचनास पाळण्याचा केला पक्का निर्धार
चाललीस सप्तपदी तू, मी कधी न अंतरणार
शंकेस कधी तो थारा तू मनात ना देणार
जोडीची गोडि-गुलाबी ही सदैव दिसणार
तू कामावरून येता, तव स्वागत मी करणार
कप हाती गरम चहाचा- बिस्किटासवे देणार
तारीख एक ती येता, मी खूष अती होणार
तव पगार माझ्या हाती-मी तुजभवती फिरणार
..स्वप्नातहि असले भलते तू आणु नको कुविचार -
जा सांग तुझ्या बापाला मी घरजावई ना होणार !
ती केबी-फोरची संधी मी नाही दवडणार
करोडपती बनण्याची मी स्वप्ने बघणार !!

सुखाचे स्वागत..

दारात थबकलेल्या सुखाचे
ये म्हणून स्वागत केले ;
उत्साहाने उंबरठयावर
पाऊल त्याने ठेवले !

आत येता येता
सुख..तिथेच घुटमळले
कुणास ठाऊक काय झाले ?
सुखाचे पाऊल अडखळले !

पाठीशी वळून जरा
मी डोकाऊन पाहिले-
तेव्हा कुठे माझ्या
सारे लक्षात आले !

एवढे मोठे माझे घर
दु:खानेच भरले-
सुखाच्या बोटालाहि
स्थान नाही उरले !!

चारोळ्या ...

1.


'सवय -'


सवय तुला मज डिवचण्याची 

दिवसभर दूर दूर पळण्याची -

तास एखादा निवांत पडता 

स्वप्नी येउन मज छळण्याची ..
.


2.


'कशासाठी पोटासाठी -'


कधी ह्या कधी त्या दारी

कष्टाविना न मिळे भाकरी -

ह्याला जीवन ऐसे नाव 

कधी लाचारी कधी चाकरी..
.


3.


'एखादी तरी स्मितरेषा -'


नका दाखवू चेहरा गंभीर 

टाळतील ते सारे जन हो -

ठेवा स्मितरेषा चेहऱ्यावर
 
भाळतील ते सारे जन हो ..

.