चला दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग ...

(चाल- अशी चिक मोत्याची माळ ...)

चला दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग  

दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग  
पाहू डोळे भरून त्या त्रैलोक्याच्या स्वामीला ग 
डोळे भरून त्या त्रैलोक्याच्या स्वामीला ग  ।।

धरी कमंडलू , त्रिशूळ उभा तो हातात ग 
छान शंख पहा, हातात चौथ्या चक्रास ग 
शोभे डमरू आणिक फूल कमळाचे दत्तास ग ।।  

त्या त्रैमूर्तीचे घेऊया दर्शन दुरून ग  
चला करूया प्रार्थना दोन्ही हातांना जोडून ग 
म्हणू दिगंबरा दिगंबरा चला समोर ग  ।। 

वेद चारही उभे भवती श्वानांच्या रूपात ग 
भूमाता उभी बाजूला गाईच्या रूपात ग 
दत्त दत्त गाऊया भजनी रंगून जाऊया ग  ।। 
.

"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद.....

[ चाल- चांदणं चांदणं झाली रात ]
   
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद

पंढरीत सगळ्यांनी जमायचं  
विठलरुक्मिणीला पहायचं
घेऊया सारेजण टाळ हातात    
"विठ्ठल" "विठ्ठल "म्हणू तालात       
"विठ्ठला" "विठ्ठला "घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद

या हो कीर्तन करूया हो
नाम स्मरणात दंगूया हो 
भजनी तल्लीन होऊया हो         
"विठ्ठल" "विठ्ठल" गाऊया हो  
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद 

चंद्रभागेत त्या करूया स्नान
सगळे जाऊया विसरून भान
वारकरी जमून करू गुणगान
करूया देवळाकडे प्रस्थान   
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा  किती रे लागला नाद 
.

सवंगड्यांनो - - [बालकविता]

सवंगड्यांनो, चला चला रे खेळू या 
घरकाम झाले.. अंगणात जाऊ या ..
बघा बघा तरी हे केवढे मोठ्ठे अंगण 
त्यात काढू आपण छान गोल रिंगण ..
सई ताई माई "लंगडी" खेळतील 
बाळू बंटी बंडू "शिवाशिवी"त पळतील ..
पोरींनो, तुम्ही आता जरा गप्प बसा 
"डबा ऐसपैस"चा खेळ रंगू द्या खासा ..
चला चला लवकर, बाळू बंटी बंडू    
अंगणाबाहेर खेळूया, "विटी नि दांडू" ..
बाळू, त्या गलीतून विटी कोल लांब 
बंटी, विटी झेलायला जरा दूर थांब ..
सई ताई माई, तुम्ही घाला "फुगड्या "
ये रे बंटी बाळू, मारू "दोरीवर उड्या" ..
"लगोरी"ची तयारी फरशीचे तुकडे सात 
चेंडूने पाडायला तयार ठेवा हात ..
थोडा वेळ खेळू "आट्यापाट्या", पोरांनो 
तोवर तुम्ही "सागरगोटे" खेळा, पोरींनो ..
कंटाळा आला.. आता ओट्यावर बसू 
चला चला सगळे आत, निवांत "पत्ते" पिसू ..
.

दिशाहीन होडी धुके दाटलेले-- [गझल]

वृत्त -  भुजंगप्रयात 
रदीफ - नाही [गैरमुरद्दफ]
लगावली- लगागा लगागा लगागा लगागा 
मात्रा- २० 
अलामत- अ 
---------------------------------------------- 

दिशाहीन होडी धुके दाटलेले
दिसेना किनारा नि अंधारलेले..
.
कशाला उगाळू जुने दु:ख माझे
इथे जीव सारे सुखी दंगलेले..
.
किती छान वाटे शवाला स्मशानी
स्तुती सोहळे हे असे चाललेले..
.
भरारी नभी मी कशी हाय घेऊ
कुणी पंख माझे कधी छाटलेले..
.
न आले कधी ते मला पाहण्याला
कळाले तयांना खिसे फाटलेले..
.
नमस्कार केले किती आदबीने
मतांच्या सुखाने पहा भारलेले..
.

"चाय लाना" सांगतो तो का बरे मेजावरी -- [गझल]

वृत्त- देवप्रिया 
लगावली- गालगागा  गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६ 
अलामत- अ 
-----------------------------------------------------
"चाय लाना" सांगतो तो का बरे मेजावरी 
"मी मराठी" शब्द त्याचे नेहमी कानी तरी..
.
वाटते आश्चर्य कामे पूर्ण माझी जाहली 
मांजरे अन माणसेही आडवी आली जरी..
.
आसवांचे थेंब ह्याच्या भाकरीसंगे इथे 
प्यायला नेत्यास तेथे लागते का बिस्लरी..
.
गातसे कोणी अभंगा गात कोणी लावणी 
मायच्या ओवीस नाही तोड का जात्यावरी..
.
मी उगा का "आपले" होते म्हणूनी वागलो 
काम होता दूर गेले सोडुनीया ओसरी..
.

किती गारठा हा असा झोंबणारा.. [गझल]

वृत्त- भुजंगप्रयात 
मात्रा- २० 
लगावली- लगागा लगागा लगागा लगागा 
अलामत- आ 
------------------------------------------

किती गारठा हा असा झोंबणारा 
तुझी ती मिठी हाच त्याला उतारा..
.
नसे मेघ काळा न पाऊस कोठे   
न मोरास वाटे फुलावा पिसारा..  
.
व्यथा तो न सांगे मनाची कुणाला  
सुखी ना दिसे त्यास कोणी सहारा..
.
न चिंता मनाला कधी आळशाच्या 
असे घोर कर्त्या मनालाच सारा..
.
सुखाचे घडावे कधी त्यास दर्शन 
व्यथेचा शिरी नित्य पाटीत भारा..
.
कशी धावते लाट बेभान मागे 
पळे घाबरूनी पुढे तो किनारा..
.

दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर -- [भक्तीगीत]

[चाल- भातुकलीच्या खेळामधली...]

दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर नाम स्मरूया सारे 
स्मरून अपुल्या जन्माचे ह्या सार्थक करूया सारे ..

सुंदर मूर्ती डोळ्यापुढती उभी किती ही छान 
दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर म्हणत करू गुणगान 
दत्तात्रयास बघताना भवसागर तरूया सारे ..

हात जोडता भाव अनामिक आनंदही हृदयाला 
भजनी तल्लीन होता वाटे संतोषही मनाला 
दत्त दिगंबर म्हणता म्हणता माळ जपूया सारे ..

चार श्वान हे वेद भोवती वसुधा ही गोमाता 
शंख चक्र अन त्रिशूल डमरू उभा घेउनी त्राता 
शरणागत नतमस्तक होऊन त्यास बघूया सारे ..

सहा हात अन तीन मस्तके देव अलौकिक आहे
भक्ताची आळवणी आणिक भाव मनीचा पाहे 
ब्रह्मा विष्णू आणि महेशा वंदन करूया सारे ..
.

" का मी प्रयत्न केला नात्यास जोडण्याचा. . " [गझल]

[वृत्त- आनंदकंद , मात्रा- २४ , अलामत- अ,
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा, 
गैरमुरद्दफ]

का मी प्रयत्न केला नात्यास जोडण्याचा
होता प्रयत्न त्यांचा गोत्यात आणण्याचा ..
.
पाहूनिया सदोदित पळतो पुढेच जो तो 
बघतो सुवर्णक्षण मी ते पाय ओढण्याचा ..
.
का साठवील कोणी अळवावरील पाणी 
ठाऊक ज्यास त्याचा गुणधर्म वाहण्याचा ..
.
सुविचार फलक दिसती रस्त्यात येथ तेथे
करतो विचार त्यांना दुरुनीच खोडण्याचा ..
.
आधार तोच बनतो तो नेक एक सच्चा 
संकल्प सोडतो जो स्वार्थास त्यागण्याचा ..
.
निष्ठेतलेच नेते खुर्चीस भाळणारे
घेती अचूक निर्णय पक्षास सोडण्याचा ..
.

गादीवर तो भर दिवसाही जरी लोळतो .. [गझल]

वृत्त- मात्रावृत्त, अनलज्वाला 
मात्रा- ८+८+८ ,   अलामत- अ 
---------------------------------------------
गादीवर तो भर दिवसाही जरी लोळतो 
पहाटस्वप्ने त्यावेळी तो गोड पाहतो..
.
कर्तव्याचे पालन करतो ठरे "मूर्ख" पण  
बदलीसाठी सर्वाआधी पात्रच दिसतो..
.
तिळगुळ घेतो गोड बोलतो कामापुरता 
काम संपता ना चुकता तो शिव्या घालतो..
.
पत्नी समोर दिसता का तो कापे थरथर 
ती नसता जग माझ्या मुठीत ठेविन म्हणतो..
.
जाते भांडत दूर कुठे ती सोडुन मजला 
का उचक्यांची बेजारी मी सोसत हसतो..
.

टाळू तिला किती मी संधी न फार आता- [गझल]

वृत्त- आनंदकंद 
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा 
मात्रा- २४ 
अलामत- आ  ,   रदीफ- आता 
-------------------------------------------------

टाळू तिला किती मी संधी न फार आता 
या सावजास टिपण्या ती सज्ज घार आता..
.
हातास स्पर्श होता सांभाळतो मनाला 
परक्या घरातली ती शालीन नार आता..
.
डोळ्यात काय जादू आहे तिच्या कळेना 
थांबून झेलतो मी हृदयात वार आता..
.
घेणार शस्त्र ना मी जखमा करावयाला   
या लेखणीतल्याही शब्दांस धार आता.. 
.
आई नि बाप सोबत थाटात जन्म गेला  
पत्नीसमोर वाटे त्यांचाच भार आता.. 
.