तुटक्या पुन्हा जहाल्या .....

तुटक्या पुन्हा जहाल्या, चपला घरातल्या-
फुगते कशी स्थळांची यादी मनातल्या !

जातो न अनवाणी, पाऊल अडखळे..
वर पाच शोधताना, टाचा दुखावल्या !

तुटताच अंगठेही , तळ पार बाद व्हावे
चपलातल्या फजित्या , संशोधनातल्या !

हासूनिया खुणावी , ती यादी टांगलेली
मी रोज पंचकन्या स्मरतो घरातल्या !