कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला


                                             'पहाटे ओरड पाहिजे तेवढे-'
                                             कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला,   
                                             'ऐकावी लागणार दिवसभर
                                             नंतर पक् पक् माझी तुला !'

                                                                 मांजर निघाले घाईघाईत
                                                                 शिकार उंदराची करायला -
                                                                 आडवा आला माणूस नेमका 
                                                                 परतावे लागले मांजराला !  
   
                                             मुंगळयाने पाहिली गुळाची ढेप
                                             निघाला तुरुतुरु खायला -
                                             मधेच एक माशी शिंकली
                                             माणसाच्या पायाखाली आला !

                                                                 एक खेकडा सकाळी उठला 
                                                                 पूर्वेकडून पश्चिमेला निघाला -
                                                                 संध्याकाळ होईपर्यंत
                                                                 उत्तरेला नेमका पोहोचला !

तोच थंडगार भात


                               ( चाल:     तोच चंद्रमा नभात  )
                                   
                            तोच थंडगार भात तीच प्लेट पाहुनी                             
                            एकांती मजसमीप तीच भीति का मनीं !                   
        
                  खारट चटणी तशीच रोज तेच भांडणे                           
                  पोळ्यांनी सोडियले नीट येथ भाजणे                      
                  भाजीचा गंध तोच तीच कुबट फोडणी !                  

                            सारे जरि ते तसेच संधि आज ती कुठे ?                     
                            मीहि तोच, तीच तीहि, दुसरी मेस ती कुठे ?           
                            ती कपात ना दरात अश्रु दोन लोचनी !             
   
                  त्या पहिल्या आम्टीच्या आज लोपल्या खुणा             
                  डाळ ह्या जलात व्यर्थ मूढ शोधतो पुन्हा                        
                  नीट ये न ते कळून भंगल्या भुकेतुनी !

 (पूर्व प्रसिद्धी -  शब्द गाssरवा २०११ )

चिऊताई चिऊताई

                    चिऊताई चिऊताई
                     नकोस फिरकू अंगणात ग  -
                      मम्मी-डॅडीचा गुडबॉय 
                       कधीच तुला विसरला ग !

                                                 बोकेभाऊ  बोकेभाऊ 
                                                  टपून बसला ना तुम्ही -  
                                                   मोठ्ठा गोळा लोण्याचा
                                                    कधीच मटकावला आम्ही !     
  
                    बोकडदादा  बोकडदादा
                     किती अजागळ दिसता हो -
                      तुमची दाढी पाहुन बायको   
                       भांडत नाही का हो ?
   
                                                 हत्तीराव हत्तीराव
                                                  ब्रश कसा हो वापरला -
                                                   दोन दात दोन दिशांना
                                                    नीट का नाही धरला ?

                    कावळोबा कावळोबा
                     उगाच करता काव काव -
                      संतूर लक्स टाईड रिन  
                       वापरून तरी बघा राव !

तीन विरंगुळ्या

      १.        दूर   दर्शन -
               
                        सध्या दूरदर्शनवर

                        जाहिराती भारंभार -
                        सिरीयल बघतांना 
                        भाजी करपते फार !

    

         २.              व्यसन -

                                      आता नव्या नवरीचे 

                                       लक्ष फेसबुकावर -
                                       मित्र जमती पाच हजार
                                       पोळ्या जमेनात चार !                ३.    अरसिक -

                       पडूनिया खाटेवर 

                       वाचते चारोळ्या चार -
                       कित्ती अरसिक नवरा    
                       जांभयांनी करि बेजार !

.

नक्की कोणता मी प्राणी ...!


    मान हलवता सर मजला
    'नंदीबैल' पहा म्हणती -
    हुषार नाही म्हणून मजला 
    मित्र किती 'गाढव' म्हणती !
   
                 डबे शोधतो हळू नेहमी 
                 'बोका' म्हणते आई मला ,
                 नुसता चरतो इकडे तिकडे  
                 'घोडा' म्हणती वडील मला !
       
    दादा म्हणतो 'लबाड कोल्हा'  
    पुढेपुढे मी करताना -
    'माकड' समजे ताई मला   
    गडबड माझी बघताना !

                 'गरीब गाय' म्हणते मला
                 आजी माझी आवडती ,
                 जवळ घेउन आजोबा तर
                 माझा 'वाघोबा' म्हणती !  

इवल्या इवल्या बाळाचे


          इवल्या इवल्या बाळाचे
          इवले इवले ताट
          चिऊ काऊ हम्माचे
          अवती भवती पाट

                           पहिला घास चिऊचा
                           चिव चिव अंगणीचा
                           मेणाच्या घरातल्या
                           चिव चिव चिमणीचा

          दुसरा घास काऊचा
          काव काव फांदीवरचा
          शेणाच्या घरातल्या
          काव काव कावळ्याचा

                          तिसरा घास हम्माचा
                          हम्मा हम्मा कपिलाचा
                          गवताच्या गोठ्यातल्या
                          हम्मा हम्मा गाईचा

          बाळाची अंगतपंगत
          पक्षीप्राण्याची संगत
          हातवारे बाळाचे
          वाढत आहे रंगत

                          गोड घास आईचा 
                          मम्म मम्म करण्याचा
                          चांदोबाला बोलावत 
                          आता निन्नी करण्याचा !

इति प्रेमपुराण संपले

     
                         तिच्यावर त्याचे चॉकोप्रेम
                         त्याच्यावर तिचे कॅडप्रेम
                                   जागत होता तिच्याचसाठी
                                   जगात होती त्याच्याचसाठी             
                         दु:ख काहीच ठाऊक नव्हते 
                         सुखात दोघे डुंबत होते !
                                   आले कधी जर त्याचे डोळे
                                   तिचेच डोळे पाणी गाळे !
                         हासत खेळत आनंदाने
                         मजेत जीवन चालू होते    
                                   जिवापाड ते प्रेम तयांचे     
                                   तहानभूकही विसरायाचे
                         त्या प्रेमाला दृष्ट लागली...
                         सुमुहुर्ताची ओढ लागली !
                                   इति प्रेमपुराण संपले     
                                   -त्या दोघांचे 'लग्न' लागले !
                         लग्नाची ही चूक तयांची
                         वाताहत जी दोन जिवांची     
                                   प्रेम संपुनी घरपण आले
                                   रांधा वाढा सुरू जाहले !
                         सुरू जाहली जगरहाटी  
                         जीवन वैवाहिक ललाटी
                                   नवरा नवरी जगू लागले
                                   असामान्य सामान्य जाहले !