कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला


                                             'पहाटे ओरड पाहिजे तेवढे-'
                                             कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला,   
                                             'ऐकावी लागणार दिवसभर
                                             नंतर पक् पक् माझी तुला !'

                                                                 मांजर निघाले घाईघाईत
                                                                 शिकार उंदराची करायला -
                                                                 आडवा आला माणूस नेमका 
                                                                 परतावे लागले मांजराला !  
   
                                             मुंगळयाने पाहिली गुळाची ढेप
                                             निघाला तुरुतुरु खायला -
                                             मधेच एक माशी शिंकली
                                             माणसाच्या पायाखाली आला !

                                                                 एक खेकडा सकाळी उठला 
                                                                 पूर्वेकडून पश्चिमेला निघाला -
                                                                 संध्याकाळ होईपर्यंत
                                                                 उत्तरेला नेमका पोहोचला !

२ टिप्पण्या: