" स्वप्नामधली जमाडीजंमत "

               कावळा करतो कुहू कुहू
               कोकिळा करते काव काव
               फोडते मांजर डरकाळी
               वाघोबा करतो म्याव म्याव

                                पळे सर सर सर हत्ती
                                निवांत चाले हळू खार ती
                                कोल्होबा चिडीचूप बसतो 
                                ससोबा गुरगुरगुर करतो                 

               आरोळी उंदीरमामाची ती   
               वनराजाला वाटे भीती          
               माकड चाले जमिनीवर 
               कासवाची उडी झाडावर
   
                                 आई छान सांगते गंमत  
                                 बंडू ऐके पेंगत पेंगत
                                 रंगुनी जाई बघत बघत
                                 स्वप्नामधली जमाडीजंमत                    

" चार चारोळ्या - "

       
                             आपुले मरण -

                                      खांदा देण्या कितिदा गेलो
                                      इतक्या वेळा मी गेलो -
                                      आपल्यासाठी उरले कोणी
                                      ... पहावयाचे विसरून गेलो ! |१|

                                                      
                                                प्रेमाची तारीख  -                 

                                                          एक तारखेची गंमत असते
                                                          आमच्या प्रेमा भरती येते -
                                                          माझ्या नयनीं पत्नी असते
                                                          तिचिया नयनीं वेतन असते ! |२|

                                  
                         चोहीकडे कचरा -

                                    कचरामुक्त जगास बघावे
                                    ध्यास मनीं जरि धरतो -
                                    अशक्य मजला परि वाटते,
                                    जोवर मी लेखन करतो ! |३|

                                                    
                                               हीरो -           

                                                        सावलीतही गॉगल लावून
                                                         हीरो बनण्या गेलो ,
                                                         ' डोळे नाहीत आले- '
                                                         सांगत घामाघूम झालो ! |४|

                      
 (पूर्व प्रसिद्धी: हास्यगाssरवा २०१२)