कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला


                                             'पहाटे ओरड पाहिजे तेवढे-'
                                             कोंबडी म्हणाली कोंबड्याला,   
                                             'ऐकावी लागणार दिवसभर
                                             नंतर पक् पक् माझी तुला !'

                                                                 मांजर निघाले घाईघाईत
                                                                 शिकार उंदराची करायला -
                                                                 आडवा आला माणूस नेमका 
                                                                 परतावे लागले मांजराला !  
   
                                             मुंगळयाने पाहिली गुळाची ढेप
                                             निघाला तुरुतुरु खायला -
                                             मधेच एक माशी शिंकली
                                             माणसाच्या पायाखाली आला !

                                                                 एक खेकडा सकाळी उठला 
                                                                 पूर्वेकडून पश्चिमेला निघाला -
                                                                 संध्याकाळ होईपर्यंत
                                                                 उत्तरेला नेमका पोहोचला !

तोच थंडगार भात


                               ( चाल:     तोच चंद्रमा नभात  )
                                   
                            तोच थंडगार भात तीच प्लेट पाहुनी                             
                            एकांती मजसमीप तीच भीति का मनीं !                   
        
                  खारट चटणी तशीच रोज तेच भांडणे                           
                  पोळ्यांनी सोडियले नीट येथ भाजणे                      
                  भाजीचा गंध तोच तीच कुबट फोडणी !                  

                            सारे जरि ते तसेच संधि आज ती कुठे ?                     
                            मीहि तोच, तीच तीहि, दुसरी मेस ती कुठे ?           
                            ती कपात ना दरात अश्रु दोन लोचनी !             
   
                  त्या पहिल्या आम्टीच्या आज लोपल्या खुणा             
                  डाळ ह्या जलात व्यर्थ मूढ शोधतो पुन्हा                        
                  नीट ये न ते कळून भंगल्या भुकेतुनी !

 (पूर्व प्रसिद्धी -  शब्द गाssरवा २०११ )

चिऊताई चिऊताई

                    चिऊताई चिऊताई
                     नकोस फिरकू अंगणात ग  -
                      मम्मी-डॅडीचा गुडबॉय 
                       कधीच तुला विसरला ग !

                                                 बोकेभाऊ  बोकेभाऊ 
                                                  टपून बसला ना तुम्ही -  
                                                   मोठ्ठा गोळा लोण्याचा
                                                    कधीच मटकावला आम्ही !     
  
                    बोकडदादा  बोकडदादा
                     किती अजागळ दिसता हो -
                      तुमची दाढी पाहुन बायको   
                       भांडत नाही का हो ?
   
                                                 हत्तीराव हत्तीराव
                                                  ब्रश कसा हो वापरला -
                                                   दोन दात दोन दिशांना
                                                    नीट का नाही धरला ?

                    कावळोबा कावळोबा
                     उगाच करता काव काव -
                      संतूर लक्स टाईड रिन  
                       वापरून तरी बघा राव !

तीन विरंगुळ्या

      १.        दूर   दर्शन -
               
                        सध्या दूरदर्शनवर

                        जाहिराती भारंभार -
                        सिरीयल बघतांना 
                        भाजी करपते फार !

    

         २.              व्यसन -

                                      आता नव्या नवरीचे 

                                       लक्ष फेसबुकावर -
                                       मित्र जमती पाच हजार
                                       पोळ्या जमेनात चार !                ३.    अरसिक -

                       पडूनिया खाटेवर 

                       वाचते चारोळ्या चार -
                       कित्ती अरसिक नवरा    
                       जांभयांनी करि बेजार !

.

नक्की कोणता मी प्राणी ...!


    मान हलवता सर मजला
    'नंदीबैल' पहा म्हणती -
    हुषार नाही म्हणून मजला 
    मित्र किती 'गाढव' म्हणती !
   
                 डबे शोधतो हळू नेहमी 
                 'बोका' म्हणते आई मला ,
                 नुसता चरतो इकडे तिकडे  
                 'घोडा' म्हणती वडील मला !
       
    दादा म्हणतो 'लबाड कोल्हा'  
    पुढेपुढे मी करताना -
    'माकड' समजे ताई मला   
    गडबड माझी बघताना !

                 'गरीब गाय' म्हणते मला
                 आजी माझी आवडती ,
                 जवळ घेउन आजोबा तर
                 माझा 'वाघोबा' म्हणती !  

इवल्या इवल्या बाळाचे


          इवल्या इवल्या बाळाचे
          इवले इवले ताट
          चिऊ काऊ हम्माचे
          अवती भवती पाट

                           पहिला घास चिऊचा
                           चिव चिव अंगणीचा
                           मेणाच्या घरातल्या
                           चिव चिव चिमणीचा

          दुसरा घास काऊचा
          काव काव फांदीवरचा
          शेणाच्या घरातल्या
          काव काव कावळ्याचा

                          तिसरा घास हम्माचा
                          हम्मा हम्मा कपिलाचा
                          गवताच्या गोठ्यातल्या
                          हम्मा हम्मा गाईचा

          बाळाची अंगतपंगत
          पक्षीप्राण्याची संगत
          हातवारे बाळाचे
          वाढत आहे रंगत

                          गोड घास आईचा 
                          मम्म मम्म करण्याचा
                          चांदोबाला बोलावत 
                          आता निन्नी करण्याचा !

इति प्रेमपुराण संपले

     
                         तिच्यावर त्याचे चॉकोप्रेम
                         त्याच्यावर तिचे कॅडप्रेम
                                   जागत होता तिच्याचसाठी
                                   जगात होती त्याच्याचसाठी             
                         दु:ख काहीच ठाऊक नव्हते 
                         सुखात दोघे डुंबत होते !
                                   आले कधी जर त्याचे डोळे
                                   तिचेच डोळे पाणी गाळे !
                         हासत खेळत आनंदाने
                         मजेत जीवन चालू होते    
                                   जिवापाड ते प्रेम तयांचे     
                                   तहानभूकही विसरायाचे
                         त्या प्रेमाला दृष्ट लागली...
                         सुमुहुर्ताची ओढ लागली !
                                   इति प्रेमपुराण संपले     
                                   -त्या दोघांचे 'लग्न' लागले !
                         लग्नाची ही चूक तयांची
                         वाताहत जी दोन जिवांची     
                                   प्रेम संपुनी घरपण आले
                                   रांधा वाढा सुरू जाहले !
                         सुरू जाहली जगरहाटी  
                         जीवन वैवाहिक ललाटी
                                   नवरा नवरी जगू लागले
                                   असामान्य सामान्य जाहले !

मेंढीताई मेंढीताई


                                               मेंढीताई मेंढीताई
                                               अंगभर लोकर, मज्जा बाई -
                                               थंडी जोरात वाजली तरी
                                               तुला ऐकू येतच नाही ?

                                                            बेडूकराव   बेडूकराव
                                                            का ओरडता डराव डराव ?
                                                            येत नाही झोप तुम्हाला -
                                                            बाळावर का चिडता राव !

                                               मनीमाऊ   मनीमाऊ
                                               म्याऊ म्याऊ बंद करा,
                                               उंदीर दिसत नाही तोवर-
                                               तुम्ही जरा मौन धरा ! 

                                                            भूभूदादा भूभूदादा
                                                            येता जाता तुम्ही भुंकता -  
                                                            चोर चोरी करतानाच   
                                                            तुम्ही नेमके कसे पेंगता ?

                                               बगळोपंत  बगळोपंत 
                                               दिसतो तुमचा एकच पाय -
                                               तलावातल्या माशांनी 
                                               खाल्ला का हो दुसरा पाय ?

संसार हा सुखाचा दोघात चाललेला - [गझल]

वृत्त-  आनंदकंद 
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा 
मात्रा- २४
------------------------------------------------- 
संसार हा सुखाचा दोघात चाललेला                                                      पत्नी मुकी मनाशी संवाद साधनेला-
                                         
मी कुंपणावरी त्या ठेवू कसा भरोसा                                     
शेतास खाउनीया ज्यानेच घात केला-
                                     
का सापळ्यात आला उपदेशतो सभेला
नादात तोच नेता मोहात लालचेला -
                                         
थापाच मारणारा अजुनी सभेत दिसता                                     
निवडून तोच येतो मतदार भारलेला -
                                    
भजनात आळवीतो भावात देव आहे                                     
बाजार का न पटतो तो भाव वाढलेला-
.                                                         .

बहरलेला वृक्ष होतो एकदा मी छानसा .. [गझल]

वृत्त- कालगंगा 
लगावली- गालगागा गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६ 
------------------------------------------------------
बहरलेला वृक्ष होतो एकदा मी छानसा  
दूर गेली फूल पाने एकटा मी हा असा..   

जन्मता मी खूष झाले का बरे गणगोतही    
जीव होता पुरुष माझा नवस जन्माचा तसा..

ना कळे देवास कैसी मुकुटचोरी जाहली 
सर्वज्ञानी तोच म्हणतो आंधळा मी हा कसा..   

मॉलमध्ये जात असता खूप असतो खूष मी   
पण भिकारी पाहता का कोरडा पडतो घसा.. 

श्वानही वर मान करुनी आज भुंकेना मला
राव असता मान होता आदबीने या बसा ..
.

माणूस


                                            चला चला चला
                                            गाढव पहायला
                                            माराच ओझ घेऊन 
                                            फुकटच राबतय
                                            माणूस शोधतय ?

                                                         चला चला चला
                                                         पाहू गोगलगाईला 
                                                         शिंग वर दाखवी 
                                                         नि पोटात पाय -
                                                         माणसाचं काय !

                                            चला चला चला
                                            बैल बघायला
                                            मानेवर जूं
                                            नाही हूं की चूं
                                            माणूस ना तू ?

                                                         चला चला चला
                                                         कुत्रा पाहू चला
                                                         शेपूट ते वाकडे
                                                         इमानदार किती
                                                         माणसाला भीती ! 

                                            चला चला चला
                                            सापाला पहायला
                                            दूध पाजले तरी  
                                            सवय चावायची -
                                            जात माणसाची !  

                                                          चला चला चला
                                                          माणूस पाहू चला -
                                                          निघाले की सगळे !
                                                          घाई घाई करून
                                                          स्वत:लाच विसरून ?

अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे -          (चाल:- जीवनात ही घडी अशीच राहू दे)

          अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे
          पेट्रोलच्या टाकीवरी गंज वाढु दे ||धृ||

                    रंगविले गॅरेजात कितिक देखणे  
                    आवडले गाडीला खूप खर्चणे
                    स्वप्नातही बंद ना कधीच वाटु दे |१|

          हळुच तिला पुसण्याचा छंद आगळा
          गाडीचा त्याविण का व्यर्थ हा लळा
          वर्षातुन छंद बंद कधि न होऊ दे |२|

                    ...पाहु दे असेच तिला आता गंजता
                    राहु दे पेट्रोल भाव नित्य वाढता  
                    महागाईत पायपीट सार्थ होऊ दे |३|

.  

चोवीस तास फेसबुकावर -चिंता एक सतावत आहे
मुलगी माझी उपवर आहे

हुंडा मागणारा चालेल
गाडी नसणारा चालेल

पोटापुरता कमावणारा
नोटासाठी ना झुरणारा

आय टी वालाही नको
फायटी वालाही नको

स्वैपाकातहि रमणारा
हौस मुलीची पुरवणारा

असा नवरा तिला हवा
असा कुठे मी शोधावा

कारण माझ्या डोकेदुखीची
एकच अट आहे तिची...

' - चोवीस तास फेसबुकावर
कायम व्हावा तिचाच वावर !'

मी माझ्या छंदातच रमतो -


                                      मी माझ्या छंदातच रमतो
                                      मी हा माझा छंदच म्हणतो !

                                                शब्द वेचतो
                                                शब्द वाटतो
                                                आनंद लुटतो
                                                आनंद दाटतो
                                      जमेल त्याला भेटा म्हणतो

                                                स्वत:स बघतो
                                                इतरांना बघतो
                                                एकटा चालतो
                                                चाला म्हणतो
                                      झेपेल तेवढे खेटा म्हणतो

                                                आपण सुंदर
                                                जग हे सुंदर
                                                विचार जनांचे
                                                विचार मनाचे   
                                      रुचेल त्याला मोठा म्हणतो  

                                      मी माझ्या छंदातच रमतो
                                      मी हा माझा छंदच म्हणतो !

साई -


सोन्याचा मुकुट
हिऱ्यांचा हार
सोन्याच्या पादुका
रत्नजडित सिंहासन
सोन्याचे मखर
सर्वांच्या डोळ्यांत ठसले

त्या
सोनेरी धामधुमीपासून
दूर -------------
कोपऱ्यातल्या
एका गरीबाच्या
मिटलेल्या डोळ्यांतून
ओघळणारे ... मोती ...
फक्त साईलाच दिसले

आणि
(सोन्यापेक्षा सामान्यांवर
माया जडलेले -)
साई
उदासपणे स्वत:शीच हसले !

ससे आणि जादुगार -


              छोटे छोटे ससे कसे 
              टकमक इंद्रधनू बघती -  
              बघता बघता कोपऱ्यात ते 
              रुसुनी मुकाट का बसती !

                                  चुन्यात बुडुनी आलो वाटे,
                                  लाल ना कुणी दिसे निळे -
                                  रंग कुणाचे ना नारंगी
                                  कुणीच ना काळे पिवळे !  

              एक छडी जादूची घेऊन
              तिथेच जादुगार आला -
             'हिरमुसलेले तुम्ही दिसता
              कोपऱ्यात ह्या का बसला ?'   

                                  'आम्ही सारे असे पांढरे -
                                 रंगित नाही, शुभ्र कसे ? '
                                  - एकमुखाने वदले सारे
                                  जादुगार तो मनीं हसे !   

              मूठ उघडुनी जादुगार तो
              रंगित चकती दावितसे
              भरभर जादूच्याच छडीने 
              रंगित चकती फिरवितसे -    

                                  फक्त पांढरा रंगच दिसला-
                                  फिरता चकती गरगर ती !      
                                  हसू लागले ससे बघुनिया
                                  जादू रंगित चकतीवर ती !   

              ' मिसळुन सारे रंग जगीचे
              शुभ्र ससे बनलात तुम्ही ,
              मुळीच ना तुम्ही बिनरंगी-
              बहुरंगी आहात तुम्ही ! '

                                  आनंदाने फिरू लागले
                                  सर्व ससे अवतीभवती -
                                  गुप्त जाहला जादुगार तो 
                                  जादुची छडी अन् चकती !

वारकरी होऊ -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वारकरी होऊ पंढरीस जाऊ   
                                                       पाहुनिया विठ्ठला आनंदात न्हाऊ  |१|


                                                      टाळ चिपळ्यांचा घुमवीत नाद

                                                      एकमुखे घालू माऊलीस साद  |२|


                                                      मालदार कोणी झोळीवाला कोणी

                                                      पताका उंचावून विठू एक जाणी  |3|


                                                      जनी नामा गोरा चोखा रोहिदास

                                                      नाही दुजाभाव सर्वामुखी घास  |४|
  

                                                     ओळख ना पाळख नका दूर लोटू 

                                                     जीव लावूनिया पंगतीत भेटू  |५|
      
     
                                                     भेटू एकमेका, जाऊ देवळात

                                                     संत सज्जनासंगे दंगू कीर्तनात  |६|
               

                                                     लोभस मुद्रा कर कटीवर
                                                     मूर्ती विठ्ठलाची शांत विटेवर  |७|


                                                     विठ्ठल विठ्ठल गजर टाळ्यात
                                                     चंद्रभागा वाहते माझिया डोळ्यात  |८|
       
             
                                                    विठ्ठल विठ्ठल जप मनीध्यानी

                                                    कर्तव्यात लाभ मन समाधानी  |९|


.
ट्याग- एक वैताग !

'
मेरे "स्टेटस"को "लाईक" कब करेगी तू
मेरे "स्टेटस"पे "कॉमेँट" कब डालेगी तू ,
"ट्याग" "वॉल"पे इस करना कब छोडेगी तू -----
चली जा, तू चली जा ...
.

'
देखके मेरे इस "वॉल"की हालत, 
हो गया मैँ हैरान
"ट्याग"से 
निकल गये मेरे प्राण .....
.


'
तेरे "वॉल"का
आसरा चाहता हूं ,
"ट्याग" कर रहा हूं ,
"लाईक" चाहता हूं ...
.

'
जिन्हे हम "ट्याग"ना चाहे 
वो अक्सर "ब्लॉक" करते हैं -
बुरा "फेसबुक"का ये तडका 
जानकरभी "ट्याग" करते है ....
.

'
जहां " वॉल" "वॉल"पे दिखता होगा ,
"ट्याग" ये जिसका न्यारा ,
"अनफ्रेंड" वो "फ्रेंड" हमारा ...........
.

'
"ट्याग"नेवाले सामने आ ,
"ट्याग" के तू मेरा जी ना जला ,
"कॉमेँट" नहीँ "लाईक"भी नहीँ ,
"अनफ्रेंड" करू या "ब्लॉक" बता.......

.


सुट्टी संपली -                                         सुट्टी संपली दिवाळी झाली
                                         घण घण घंटा ऐकायची
                                         दप्तर पाठीवरती टाकुन
                                         तुरू तुरू घाई पळायची !

                                                              पाठांतर अभ्यास परीक्षा
                                                              वेळच गुंतुन जाण्याची
                                                              शुद्ध न राहिल शाळेमध्ये
                                                              डबा उघडुनी बघण्याची !

                                         नवीन कपडे खेळ नवे
                                         नीट नेटके जपण्याची
                                         सुट्टीमधली सवय रहावी
                                         रोज पहाटे उठण्याची !

                                                              शंकरपाळी चिवडा लाडू
                                                              चकली शेव करंजीची 
                                                              वर्षामधला धमाल सण
                                                              आठवण नुसती करायची !

                                         शाळेमधुनी दमून येता
                                         निवांत स्वप्ने पहायची
                                         पुढल्या वर्षी किती फटाके
                                         चक्रे झाडे आणायची ?

बागेमधला फेरफटका -


                                       बागेमधली विविध फुले
                                       रांगामधुनी कशी बहरती
                                       रंग लेऊनी मोहक अंगी
                                       वाऱ्यावरती गंध पसरती !

                                                           वातावरणी रम्य रंगती
                                                           मुलामुलींचे ढंग वेगळे
                                                           कोलांटउड्या मर्कटलीला
                                                           पळापळीचे खेळ आगळे !

                                       बाबागाडी निवांत फिरते
                                       चिवचिवणारी छोटी बाळे
                                       विश्वाला सामावून घेती
                                       लुकलुकणारे त्यांचे डोळे !
 
                                                            खुषीत नातू आणि आजोबा
                                                            बागेमध्ये फिरून येती
                                                            कोण सान नि कोण तो मोठा
                                                            देहभान विसरून जाती !

आली आली हो दिवाळी -

                       
                                


                                                      
                                                       आली आली हो दिवाळी
                                                      
                                                       ही रांगोळी सांगे दारी
                              
                                                       स्वागतास सज्ज राहू
                                                      
                                                       प्रकाशात घरोघरी !                                                                            सुसंवादी भेटीत त्या

                                                                            काव्य शास्त्र विनोदाच्या -

                                                                            एकमेकांना देऊ या

                                                                            शुभकामना मनीच्या !


                                                         
                                                          करू विना आवाजाने

                                                          छान दिवाळी साजरी ,

                                                          ठेवू प्रदूषणमुक्त

                                                          वसुंधरा ही गोजिरी !                                                                            गोडधोड चवदार

                                                                            खमंगशा फराळात-

                                                                            भूक गोरगरीबांची

                                                                            नित्य घेऊया ध्यानांत !                           

चार चारोळ्या ----

 पुढारी.. आणि डोके ? 

'डोके दुखते औषध द्या हो'
एक पुढारी वैद्यास म्हणाला,
'अशक्य डोकेदुखी तुम्हाला'
हसून  वैद्य तयास म्हणाला !
.

खोटेपणा -

"दु:ख म्हणजे काय" 
विचारीतसे विवाहित -
लग्न करून त्याला/तिला 
इतकेही नसावे माहित ?
.

असे का -

दुसऱ्याच्या मदतीला धावायला 
दोन पाय असून नसतो तयार - 
दुसऱ्याचे वाईट करायला मनुष्य 
एका पायावरही असतो तयार ..
.

बाळपणीचा काळ सुखाचा -

धावत येते कसे दुडूदुडू 
बालपणीचे हास्य परतुन ,
आरशात हसुन कसे पाहती 
आजोबा कवळी हळूच काढुन .. 
.

हा य कू -


                                                    रस्ते डांबरी
                                                    जाहिरात सामोरी...
                                                    ... गाडी खड्ड्यात !

                                             
                                                                   लाल सिग्नल

                                                                    वाहतूक सुसाट -
                                                                    मोक्षाची वाट !

                                                    एक ते चार
                                                    दुकानदारी गार
                                                    -  बाणा मराठी  !

                                                                    देव आमचा
                                                                    बगीचा शेजाऱ्याचा
                                                                    ... त्रस्त कुंपण 

                                                     सख्खे शेजारी
                                                     ' केरा ' तून वैरात -
                                                     ' खांदा ' वांध्यात !

.