मेंढीताई मेंढीताई


                                               मेंढीताई मेंढीताई
                                               अंगभर लोकर, मज्जा बाई -
                                               थंडी जोरात वाजली तरी
                                               तुला ऐकू येतच नाही ?

                                                            बेडूकराव   बेडूकराव
                                                            का ओरडता डराव डराव ?
                                                            येत नाही झोप तुम्हाला -
                                                            बाळावर का चिडता राव !

                                               मनीमाऊ   मनीमाऊ
                                               म्याऊ म्याऊ बंद करा,
                                               उंदीर दिसत नाही तोवर-
                                               तुम्ही जरा मौन धरा ! 

                                                            भूभूदादा भूभूदादा
                                                            येता जाता तुम्ही भुंकता -  
                                                            चोर चोरी करतानाच   
                                                            तुम्ही नेमके कसे पेंगता ?

                                               बगळोपंत  बगळोपंत 
                                               दिसतो तुमचा एकच पाय -
                                               तलावातल्या माशांनी 
                                               खाल्ला का हो दुसरा पाय ?

संसार हा सुखाचा दोघात चाललेला - [गझल]

वृत्त-  आनंदकंद 
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा 
मात्रा- २४
------------------------------------------------- 
संसार हा सुखाचा दोघात चाललेला                                                      पत्नी मुकी मनाशी संवाद साधनेला-
                                         
मी कुंपणावरी त्या ठेवू कसा भरोसा                                     
शेतास खाउनीया ज्यानेच घात केला-
                                     
का सापळ्यात आला उपदेशतो सभेला
नादात तोच नेता मोहात लालचेला -
                                         
थापाच मारणारा अजुनी सभेत दिसता                                     
निवडून तोच येतो मतदार भारलेला -
                                    
भजनात आळवीतो भावात देव आहे                                     
बाजार का न पटतो तो भाव वाढलेला-
.                                                         .

बहरलेला वृक्ष होतो एकदा मी छानसा .. [गझल]

वृत्त- कालगंगा 
लगावली- गालगागा गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६ 
------------------------------------------------------
बहरलेला वृक्ष होतो एकदा मी छानसा  
दूर गेली फूल पाने एकटा मी हा असा..   

जन्मता मी खूष झाले का बरे गणगोतही    
जीव होता पुरुष माझा नवस जन्माचा तसा..

ना कळे देवास कैसी मुकुटचोरी जाहली 
सर्वज्ञानी तोच म्हणतो आंधळा मी हा कसा..   

मॉलमध्ये जात असता खूप असतो खूष मी   
पण भिकारी पाहता का कोरडा पडतो घसा.. 

श्वानही वर मान करुनी आज भुंकेना मला
राव असता मान होता आदबीने या बसा ..
.

माणूस


                                            चला चला चला
                                            गाढव पहायला
                                            माराच ओझ घेऊन 
                                            फुकटच राबतय
                                            माणूस शोधतय ?

                                                         चला चला चला
                                                         पाहू गोगलगाईला 
                                                         शिंग वर दाखवी 
                                                         नि पोटात पाय -
                                                         माणसाचं काय !

                                            चला चला चला
                                            बैल बघायला
                                            मानेवर जूं
                                            नाही हूं की चूं
                                            माणूस ना तू ?

                                                         चला चला चला
                                                         कुत्रा पाहू चला
                                                         शेपूट ते वाकडे
                                                         इमानदार किती
                                                         माणसाला भीती ! 

                                            चला चला चला
                                            सापाला पहायला
                                            दूध पाजले तरी  
                                            सवय चावायची -
                                            जात माणसाची !  

                                                          चला चला चला
                                                          माणूस पाहू चला -
                                                          निघाले की सगळे !
                                                          घाई घाई करून
                                                          स्वत:लाच विसरून ?

अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे -          (चाल:- जीवनात ही घडी अशीच राहू दे)

          अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे
          पेट्रोलच्या टाकीवरी गंज वाढु दे ||धृ||

                    रंगविले गॅरेजात कितिक देखणे  
                    आवडले गाडीला खूप खर्चणे
                    स्वप्नातही बंद ना कधीच वाटु दे |१|

          हळुच तिला पुसण्याचा छंद आगळा
          गाडीचा त्याविण का व्यर्थ हा लळा
          वर्षातुन छंद बंद कधि न होऊ दे |२|

                    ...पाहु दे असेच तिला आता गंजता
                    राहु दे पेट्रोल भाव नित्य वाढता  
                    महागाईत पायपीट सार्थ होऊ दे |३|

.  

चोवीस तास फेसबुकावर -चिंता एक सतावत आहे
मुलगी माझी उपवर आहे

हुंडा मागणारा चालेल
गाडी नसणारा चालेल

पोटापुरता कमावणारा
नोटासाठी ना झुरणारा

आय टी वालाही नको
फायटी वालाही नको

स्वैपाकातहि रमणारा
हौस मुलीची पुरवणारा

असा नवरा तिला हवा
असा कुठे मी शोधावा

कारण माझ्या डोकेदुखीची
एकच अट आहे तिची...

' - चोवीस तास फेसबुकावर
कायम व्हावा तिचाच वावर !'

मी माझ्या छंदातच रमतो -


                                      मी माझ्या छंदातच रमतो
                                      मी हा माझा छंदच म्हणतो !

                                                शब्द वेचतो
                                                शब्द वाटतो
                                                आनंद लुटतो
                                                आनंद दाटतो
                                      जमेल त्याला भेटा म्हणतो

                                                स्वत:स बघतो
                                                इतरांना बघतो
                                                एकटा चालतो
                                                चाला म्हणतो
                                      झेपेल तेवढे खेटा म्हणतो

                                                आपण सुंदर
                                                जग हे सुंदर
                                                विचार जनांचे
                                                विचार मनाचे   
                                      रुचेल त्याला मोठा म्हणतो  

                                      मी माझ्या छंदातच रमतो
                                      मी हा माझा छंदच म्हणतो !

साई -


सोन्याचा मुकुट
हिऱ्यांचा हार
सोन्याच्या पादुका
रत्नजडित सिंहासन
सोन्याचे मखर
सर्वांच्या डोळ्यांत ठसले

त्या
सोनेरी धामधुमीपासून
दूर -------------
कोपऱ्यातल्या
एका गरीबाच्या
मिटलेल्या डोळ्यांतून
ओघळणारे ... मोती ...
फक्त साईलाच दिसले

आणि
(सोन्यापेक्षा सामान्यांवर
माया जडलेले -)
साई
उदासपणे स्वत:शीच हसले !

ससे आणि जादुगार -


              छोटे छोटे ससे कसे 
              टकमक इंद्रधनू बघती -  
              बघता बघता कोपऱ्यात ते 
              रुसुनी मुकाट का बसती !

                                  चुन्यात बुडुनी आलो वाटे,
                                  लाल ना कुणी दिसे निळे -
                                  रंग कुणाचे ना नारंगी
                                  कुणीच ना काळे पिवळे !  

              एक छडी जादूची घेऊन
              तिथेच जादुगार आला -
             'हिरमुसलेले तुम्ही दिसता
              कोपऱ्यात ह्या का बसला ?'   

                                  'आम्ही सारे असे पांढरे -
                                 रंगित नाही, शुभ्र कसे ? '
                                  - एकमुखाने वदले सारे
                                  जादुगार तो मनीं हसे !   

              मूठ उघडुनी जादुगार तो
              रंगित चकती दावितसे
              भरभर जादूच्याच छडीने 
              रंगित चकती फिरवितसे -    

                                  फक्त पांढरा रंगच दिसला-
                                  फिरता चकती गरगर ती !      
                                  हसू लागले ससे बघुनिया
                                  जादू रंगित चकतीवर ती !   

              ' मिसळुन सारे रंग जगीचे
              शुभ्र ससे बनलात तुम्ही ,
              मुळीच ना तुम्ही बिनरंगी-
              बहुरंगी आहात तुम्ही ! '

                                  आनंदाने फिरू लागले
                                  सर्व ससे अवतीभवती -
                                  गुप्त जाहला जादुगार तो 
                                  जादुची छडी अन् चकती !

वारकरी होऊ -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वारकरी होऊ पंढरीस जाऊ   
                                                       पाहुनिया विठ्ठला आनंदात न्हाऊ  |१|


                                                      टाळ चिपळ्यांचा घुमवीत नाद

                                                      एकमुखे घालू माऊलीस साद  |२|


                                                      मालदार कोणी झोळीवाला कोणी

                                                      पताका उंचावून विठू एक जाणी  |3|


                                                      जनी नामा गोरा चोखा रोहिदास

                                                      नाही दुजाभाव सर्वामुखी घास  |४|
  

                                                     ओळख ना पाळख नका दूर लोटू 

                                                     जीव लावूनिया पंगतीत भेटू  |५|
      
     
                                                     भेटू एकमेका, जाऊ देवळात

                                                     संत सज्जनासंगे दंगू कीर्तनात  |६|
               

                                                     लोभस मुद्रा कर कटीवर
                                                     मूर्ती विठ्ठलाची शांत विटेवर  |७|


                                                     विठ्ठल विठ्ठल गजर टाळ्यात
                                                     चंद्रभागा वाहते माझिया डोळ्यात  |८|
       
             
                                                    विठ्ठल विठ्ठल जप मनीध्यानी

                                                    कर्तव्यात लाभ मन समाधानी  |९|


.
ट्याग- एक वैताग !

'
मेरे "स्टेटस"को "लाईक" कब करेगी तू
मेरे "स्टेटस"पे "कॉमेँट" कब डालेगी तू ,
"ट्याग" "वॉल"पे इस करना कब छोडेगी तू -----
चली जा, तू चली जा ...
.

'
देखके मेरे इस "वॉल"की हालत, 
हो गया मैँ हैरान
"ट्याग"से 
निकल गये मेरे प्राण .....
.


'
तेरे "वॉल"का
आसरा चाहता हूं ,
"ट्याग" कर रहा हूं ,
"लाईक" चाहता हूं ...
.

'
जिन्हे हम "ट्याग"ना चाहे 
वो अक्सर "ब्लॉक" करते हैं -
बुरा "फेसबुक"का ये तडका 
जानकरभी "ट्याग" करते है ....
.

'
जहां " वॉल" "वॉल"पे दिखता होगा ,
"ट्याग" ये जिसका न्यारा ,
"अनफ्रेंड" वो "फ्रेंड" हमारा ...........
.

'
"ट्याग"नेवाले सामने आ ,
"ट्याग" के तू मेरा जी ना जला ,
"कॉमेँट" नहीँ "लाईक"भी नहीँ ,
"अनफ्रेंड" करू या "ब्लॉक" बता.......

.


सुट्टी संपली -                                         सुट्टी संपली दिवाळी झाली
                                         घण घण घंटा ऐकायची
                                         दप्तर पाठीवरती टाकुन
                                         तुरू तुरू घाई पळायची !

                                                              पाठांतर अभ्यास परीक्षा
                                                              वेळच गुंतुन जाण्याची
                                                              शुद्ध न राहिल शाळेमध्ये
                                                              डबा उघडुनी बघण्याची !

                                         नवीन कपडे खेळ नवे
                                         नीट नेटके जपण्याची
                                         सुट्टीमधली सवय रहावी
                                         रोज पहाटे उठण्याची !

                                                              शंकरपाळी चिवडा लाडू
                                                              चकली शेव करंजीची 
                                                              वर्षामधला धमाल सण
                                                              आठवण नुसती करायची !

                                         शाळेमधुनी दमून येता
                                         निवांत स्वप्ने पहायची
                                         पुढल्या वर्षी किती फटाके
                                         चक्रे झाडे आणायची ?