दोन चारोळ्या..

१.
व्यथा..

सांगत बसतो आपल्या व्यथा
कणभर दु:ख असणारा-
फेकुन देतो सगळ्या व्यथा
मणभर दु:ख सहणारा..
.....................................

२.
सहवासाचा परिणाम..

उमलतात बघ फुले कशी
सखे, इथे तू असताना -
पसरतात मग सुवासही ती
सखे, छान तू हसताना..
............................................

ती - (गझल)

वृत्त.. मनोरमा
गालगागा गालगागा
रदीफ.. नाही
अलामत.. अ
....................................

ती मला बघणार नाही
पाहुनी हसणार नाही..

रोज कोडे घालतो मी
आज सोडवणार नाही..

सहप्रवासी नेहमी ती
चिटकुनी बसणार नाही..

दोन बोटे अंतरावर
शब्द पण वदणार नाही..

दूर ती फिरण्यास राजी
हात पण धरणार नाही..

हा अबोला जीवघेणा
पण उद्या असणार नाही..

माळला जर एक गजरा
ती असे छळणार नाही..
.

तीन चारोळ्या...

१.
परोपदेशे पांडित्य..

स्वत:स ठेच लागता किती 
हुरूप चढतो त्याला-
नीट चालायचा उपदेश
करत सुटतो ज्याला त्याला..
.

२.
मनपाखरू..

पिंज-यात तुझ्या प्रेमाच्या  
अडकते मनपाखरू-
किती कितीदा सांग सख्या,
कसे त्याला आवरू..
.

३.
करायला गेलो एक..

होतो साठवत मिरवणुकीत
रूप मी डोळ्यात देवाचे-
नाही कळले कधी फाडले
पडदे डॉल्बीने कानाचे..
.

धाक कुणाचा मनास नसतो..(गझल)

पादाकुलक वृत्त-
(८+८ मात्रा....)

धाक कुणाचा मनास नसतो
खुशालचेंडू कायम फिरतो..
.
उदो उदो का स्वातंत्र्याचा
जो तो मनात दु:खी असतो..
.
जंगल उदास पावसाविना 
स्वप्नामध्ये हिरवळ बघतो..
.
नसते काही ध्येय मनाशी
मनोरथातच राजा बनतो..
.
विसरत सारे दु:ख आपले
विदूषकासम तो वावरतो..
.
गणित वेगळे आयुष्याचे
सदैव माझा हिशोब चुकतो..
.
उत्तम करतो भाटगिरी तो
कौशल्याने निंदा करतो..
.

दे रे दर्शन विठूराया आता..

(चाल- जारी ओ कारी बदरिया..)

दे रे दर्शन विठूराया आता
तुझ्या चरणी मी ठेवला माथा
संकटात माझ्या तूच त्राता.. दे रे दर्शन..

अंत माझा तू किती बघणार
विसरलो नामात घरदार
शिणली माझी काया,
तुला ना ये दया
दमलो धावा करता येता जाता.. दे रे दर्शन..

चंद्रभागेत करूनी स्नान
गातो तुझेच मी गुणगान
रूप डोळ्यासमोर,
मनी नामाचा जोर
विठूराया तुझा महिमा गाता.. दे रे दर्शन..

टाळ दोन्ही हाती वाजवूनी
विठ्ठल विठ्ठल जप मी करूनी
होतो कीर्तनी दंग,
चढतो भजनास रंग
पांडुरंगा तुझे नाव घेता.. दे रे दर्शन..
.

रेटुनी जरा खोटे बोलताच जय आहे..(गझल)

वृत्त.. रंगराग
गालगा लगागागा×२
अलामत.. अ
रदीफ.. आहे
...........................,....................................

रेटुनी जरा खोटे बोलता विजय आहे
गुळमुळीत सत्याला सांगण्यात भय आहे..
.
हालचाल मोहकशी का तिचीच बघतो मी 
डौलदार कायाही पाहण्यात लय आहे..
.
पोर दूर शिकते ती ओल आज डोळ्यांना
दोन घास गिळताना पापण्यात सय आहे..
.
बेत आज भेटीचा, भेटलीच ती नाही
वायदा विसरण्याची का तिची सवय आहे..
.
पाहतो मला जो तो आजकाल का वळुनी
वाटते प्रसिद्धीचे वाढते वलय आहे..
.
चारही दिशांना तो नाव आज गाजवतो- 
गायनात साथीला सूर ताल लय आहे..
.

स्वामी समर्था स्वामी समर्था...

स्वामी समर्था, स्वामी समर्था
तुझिया चरणी माझा माथा..

नाम तुझे मुखात असते
पाठीराखा तूच त्राता..

डोळ्यासमोर तुझीच मूर्ती
मनात असशी स्वामी समर्था..

काम क्रोध मत्सर नाही
द्वेष नसे तू समोर दिसता..

जगतो आहे तुझ्या कृपेने
सहज वाहते जीवन सरिता.. !
.