" मनांतले श्लोक - "

तुझे रूप साधे किती गोजिरे रे
तुला लोचनी साठवू साजिरे रे
असावा जसा वाटतो तू तसा रे
धनी - निर्धनी दर्शना येती सारे ।१।

जिथे जाउ साई तिथे ती असावी
सुखी सावली सोबतीला असावी
कुठेही कधीही कशीही दिसावी
तुझी मूर्ति साधीच नयनी ठसावी ।२।

न गर्वात , सर्वात मिसळून राही
न जाती , न धर्मात गुंतून राही
गरीबात रावात देवास पाही
असा देव साईविना कोणि नाही ।३।

धना - कांचनाचा भुकेला न साई
न लोभास मोहास स्वाधीन होई
जयांना कळेना कसा देव साई
तयांना कळू दे असा देव साई ।४।

’ सबूरी नि श्रध्दा ’ - शिकवण न स्मरणी
मनीं अंधश्रध्दा - फळाची दिवाणी
जमेना कुणाला फकीरी रहाणी
रुचेना कुणाला सदाचार वाणी ।५।

चढाओढ परदेशवारीत कोणा
न चिंता तयांना जरी हो ठणाणा
मनीं आगळा वेगळा ध्यास कोणा
कमी ना पडू देति रजता - सुवर्णा ।‍६।

उणे ना कुणाचे दुणे काढले ते
मनांतिल विचारा पुढे मांडले ते
स्मरणांत शिकवण तुझी ठेविना ते
करंटेच सारे तुला जाणिना ते ।७।