"चाय लाना" सांगतो तो का बरे मेजावरी -- [गझल]

वृत्त- देवप्रिया 
लगावली- गालगागा  गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६ 
अलामत- अ 
-----------------------------------------------------
"चाय लाना" सांगतो तो का बरे मेजावरी 
"मी मराठी" शब्द त्याचे नेहमी कानी तरी..
.
वाटते आश्चर्य कामे पूर्ण माझी जाहली 
मांजरे अन माणसेही आडवी आली जरी..
.
आसवांचे थेंब ह्याच्या भाकरीसंगे इथे 
प्यायला नेत्यास तेथे लागते का बिस्लरी..
.
गातसे कोणी अभंगा गात कोणी लावणी 
मायच्या ओवीस नाही तोड का जात्यावरी..
.
मी उगा का "आपले" होते म्हणूनी वागलो 
काम होता दूर गेले सोडुनीया ओसरी..
.