आयुष्य

                                   आयुष्य मी चालत आहे ,

                                    सोबतीला चंद्र चांदण्या -

                                      मी नाही कंटाळलो,

                                        बिचारा चंद्र मूक राहिला !

                                          पाठवून दिले त्याने

                                            माझ्या सोबतीला -

                                              विनातक्रार शांतपणे 

                                                किरणांसवे सूर्याला !

                                                    ...आता मला सोबत करताना  

                                                       सूर्य भलताच तापला आहे !    

एप्रिल फूल -

                               रंग नाही, रूप नाही, 
                               सुगंध नाही
                               पान नाही, पाकळी नाही, 

                               देठही नाही -

                               अजबसे फूल, देते हूल, 

                               कुठे दिसेना
                               आकर्षण आहे 

                               तरी तयाचे सर्वांना ;

                               फजितीत फसवते, 

                              स्वत:लाच हसवते
                               एप्रिलमध्येच कसे 

                               नेमके बघा उगवते -    
        
                              एक तारखेचे "एप्रिल फूल" 

                             भारी जीव जडवते,
                              मी मी म्हणणाऱ्याची खिल्ली 

                              पाहता पाहता उडवते !