मी मोरपीस व्हावे - [गझल]

 मी मोरपीस व्हावे 
गालावरी फिरावे 

मी एक फूल होउन 
केसात नित रहावे

मी एक झुळुक फिरुनी
पदरास झुळझुळावे

मी एक बोट असता
दातामधे रुतावे

  गेलो जरी ग कोठे 
माझ्यात तू असावे ..
.

सखीची आठवण


सखे, तुझी आठवण
मनाच्या कुपीत साठवण
कधीतरी कुपी उघडतो...
आठवणींचा गंध दरवळतो !

वाऱ्याची झुळुक येते जाते
आठवण तुझीच रेंगाळते
कधीतरी मनाचे पोळे फुटते...
आठवणींचा मध ठिबकत राहतो !


.