हा य कू -


                                                    रस्ते डांबरी
                                                    जाहिरात सामोरी...
                                                    ... गाडी खड्ड्यात !

                                             
                                                                   लाल सिग्नल

                                                                    वाहतूक सुसाट -
                                                                    मोक्षाची वाट !

                                                    एक ते चार
                                                    दुकानदारी गार
                                                    -  बाणा मराठी  !

                                                                    देव आमचा
                                                                    बगीचा शेजाऱ्याचा
                                                                    ... त्रस्त कुंपण 

                                                     सख्खे शेजारी
                                                     ' केरा ' तून वैरात -
                                                     ' खांदा ' वांध्यात !

.