जाहीरनामा

" माझा प्रभाग . . 

धूम्रपानविरहीत
कचराविरहीत
अतिक्रमणविरहीत
तंबाखूगुटखापिचकारीविरहीत
मद्यपानविरहीत
खड्डेविरहीत
करीनच . ."

- असली खरोखरची समाजसुधारक घोषणा

 कुठल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 

कुणी वाचली का हो !
.

पोट -

कुणीतरी 
कधीतरी
एकदातरी
 
जेवताना
लक्ष देईल का.. !

मेजवानी
झोडताना
"माणूस"
होण्याचे
कष्ट घेईल का - !

माजून
अन्न ताटात
टाकताना,

मेजवानी
नाहीतर नाही ,

निदान
त्यातला
एखादा घास ..

भुकेल्या पोटासाठी
ठेवील का ..!
.

मंद गारवा हवेत - [गझल]

वृत्त- चंचला 
लगावली- गालगाल गालगाल गालगाल गालगाल 
मात्रा- २४ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
मंद गारवा हवेत साथ तव सखे गृहीत 
दुग्धशर्करा ग योग गात गीत ये मिठीत..

गीत हे सुरेल छान ऐकुनी तुझीच तान
चंद्रमा बघे वरून चांदणीहि ये खुषीत..


दोन जीव शांततेत मस्त आज एक होत
दूर दूर अनिल नेत सूर मस्त संगतीत..


दो करात घे करांस पुलकित तन खास स्पर्श
श्वास धुंद जाहले नि बहरली तशीच प्रीत..


भास खास अंतरात होत वेगवेगळाच
भावना मनातल्याच खचित आपुल्या लयीत..


ठोकरून या जगास प्रीत आज ये भरात
मीलनात दंग होत गात गात प्रेमगीत..


जग सखे तुला मलाच वेगळे ग भासणार
विसरणार मी जगास दंगणार संगतीत..


वाढ स्पंदनात खास मीलनास प्रीति अधिर
आज दोन जीव एक वाव फार जवळिकीत.. !
-

लिहितेस कधी तू जेव्हा --


[चाल- नसतेस घरी तू जेव्हा...]

लिहितेस कधी तू जेव्हा
जीव सुटका सुटका म्हणतो -
लाईटचे वरती वांधे
अंधार सारखा पडतो .. 


तू लिहिता वीज रुसावी
जवळून दूर मी सरतो -
तू जरा दिशाहीन होते
अन घोळ नेमका होतो -


येताच ती वीज जराशी
धुसफुसून बघशी मागे -
खिडकीशी कागद वारा
तव धरण्यावाचून नेतो .. 


तव लिखीत ओळी साऱ्या
मज पाठ ग हजारवेळा -
स्मरणातच तुझे अडावे
मी उगाच अगतिक होतो -


तू थांब सखे लिहितांना
मी झाडू का घरदारा -
कागदाचा केर ढिगात
माझ्यासह घरभर फिरतो ..


ना अजून झालो लेखक
ना प्रसिद्ध कवी मी झालो -
तुजवाचून अडतच जाते
तुजपासून शिकत रहातो ..
.

तीन चारोळ्या -

'आधार -'

जीवननौका हेंदकळणारी 
निश्चल दीपस्तंभ तुझा ग -
दिशाहीन भरकटलो तरी 
आधार मला आहेच तुझा ग ..
.

'वास्तव चटके -'

जगायला आता
जमत नाही -
जगायची आशा
सुटत नाही ..
.

'अजब गजब -'

ज्या सबलांच्या चरणी काहीवेळा 
माथा टेकवावा लागतो भल्याभल्यांना -
एवढेसे झुरळदेखील क्षणात एका  
भांगडा करायला लावते त्या सबलांना.. 
.

हा कोणाचा नवाच फतवा - - [गझल]

वृत्त- त्रिलोकगामी 
लगावली- गागागागा लगालगागा 
मात्रा-  १६ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
हा कोणाचा नवाच फतवा
कायम अफवा नवी पसरवा ..

खाक्या इथला जगात न्यारा
नियमांना पण खुशाल तुडवा..

जीवननौका बुडू पहाते
तिजला आता तटास हलवा ..

हसवत राहू किती असा मी
एक मुखवटा नवाच चढवा ..


 मधुमेही तो जरी अतीथी
मिष्टान्नेही खुशाल भरवा ..

.

एकेकाचे नशीब

"हु हु हुsssss
कालपासून
किती थंडी
वाजते आहे -"

- उबदार
पांघरुणातला
श्रीमंत
कुरकुरतो आहे -

"आर द्येवा
उद्यातरी
पोटाला
भाकरतुकडा
घावल का -"

- फाटक्या
घोंगडीतला
गरीब
कुडकुडत
पुटपुटतो आहे ..
-

दोन चारोळ्या -

'खोड-'

खोड तुझी जाणार कधी 
स्वप्नात मला भेटायाची -
हातातली मी कामं सोडून 
लवकर घाई निजायाची ..
.

'सखे, तुझा हेवा -'

खुणावती त्या नभी चांदण्या 
बघुनी जणू एकमेकीकडे -
'आमच्यापेक्षा चमचमणारी'
पाहुनी म्हणती धरतीकडे ..
.

तुझे येणे दरवळ सुवास - -

तुझे येणे
 दरवळ सुवास 
तुझे जाणे
 एकांतवास ..

तुझे रुसणे
 शब्द उपवास 
तुझे हसणे
खास घरवास ..

तुझे छळणे
 श्वासनिश्वास 
तुझे बघणे
 अटळ विश्वास ..

तुझे दमणे
 हा अविश्वास 
तुझे रमणे
 आत्मविश्वास ..

तुझे असणे
 मधुर सहवास 
तुझे नसणे
 विधुर वनवास .. !
.

हेकायंत्र


एकजण म्हणतो -
दक्षिणेकडे
झोपताना पाय करू नयेत .


दुसरा म्हणतो -
पूर्वेकडे
डोके करून झोपावे .


तिसरा म्हणतो -
उत्तरेकडे
पोट करून झोपावे .


तर चौथा म्हणतो -
पश्चिमेकडे
पाठ करून झोपावे.


........ एक नक्कीच....

माझी सगळ्या ह्या "हेकायंत्रां"वर
श्रद्धा असल्याने ,
ठरवले आहे -


छानपैकी एक "होकायंत्र" घ्यावे
डोळ्यांसमोर ठेवावे -


रात्रभर दिशा बदलत
निवांत झोपावे !


- - - ठीक आहे ना ?
.

सहा चारोळ्या -

'भज्यांशप्पथ -'
तुझी आठवण होऊ लागते 
खोटे वाटेल तुला सख्या रे -
डोळे घळघळ वाहू लागती 
कांदे भज्यांसाठी चिरताना रे . .
.

'मागणे -'
तू आहेस परीस 
मी आहे लोखंड -
प्रपंच सोनेरी आपला 
असाच राहू दे अखंड ..
.

'चेहरा -'
तू असल्यावर माझा चेहरा 
स्वच्छ पुसलेला आरसा असतो -
तू नसतेस तेव्हा सखे 
पारा उडालेला आरसा दिसतो . .
.

'अस्तित्व -'
तू असलीस तर 
सहवास कविता -
तू नसलीस तर 
वनवास कविता ..
.

'वेळ -'
तुझी वाट पाहत बसताना 
कळत नाही, वेळ किती छळतो - 
तू आल्यावर, तुला पाहताना 
कळत नाही, वेळ कसा पळतो ..
.

'बलिदान -'
तू विचारतेस फणकाऱ्याने 
"माझ्यासाठी काय केले ?" -
का विसरतेस, आयुष्यभर 
खालमानेने सर्व ऐकले !