चालली डौलात होती मी असे न्याहाळले- [हझल]

येत ती डौलात होती मी असे न्याहाळले
चाक गाडीचेहि माझ्या नेमके तिज धडकले ..

खरडुनी अपुला गळा तू गीत कोमल गायले

छान ना कळले तुला मी कर्णयंत्रा काढले .. 

मिरवशी स्कूटीवरी तू ऐटिने रस्त्यावरी 

वाटते गजराज बसुनी मूषकावर चालले ..

इकडुनी जातेस तिकडे तू जरी हळु चंचले

भासती भूकंप भारी भूतलावर जाहले ..

पाहुनी झुरळास तिकडे धावसी माझ्याकडे

तू न सबला हाय अबला त्याक्षणी मी जाणले..
.

२ टिप्पण्या: