अडकित्ता ..खलबत्ता ...


आज सकाळी सकाळी
बायकोने चहाच्या कपाबरोबर,
एका थाळीत चकल्या आणि लाडू ठेवले.

मी दिवाळीच्या सुखद सुरुवातीकडे
आश्चर्याने पाहू लागलो .
पण धीर धरून तिला विचारले,
" अग, मागच्या वर्षीप्रमाणेच सर्व पदार्थ केले आहेत ना हे ? "
अत्यंत उत्साहाच्या भरात ती उद्गारली,
" प्रश्नच नाही.
अगदी मागच्या वर्षीप्रमाणेच ! "

मी शांतपणे उत्तरलो,
" मग तो मागच्या वर्षी चकल्याचे तुकडे केलेला अडकित्ता....
आणि लाडू फोडलेला खलबत्ता....
 कुठे आहेत ?
आण की जरा ! "
.

४ टिप्पण्या: