" पुरे संसार संसार - "


                                             अग, संसार संसार
                                             फेस पुरे फेस्बुकावर -
                                             करणार का भाकर
                                             बंद करुन कॉम्प्यूटर ?
                                             कासावीस झालो बघ
                                             भूक लागली भयंकर -
                                             येत आहे ग चक्कर
                                             लॉग औट हो लौकर !


                                                      

                                                                  अहो, संसार संसार
                                                                  मला होईल उशीर -
                                                                  बघा ना ह्या चारोळ्यावर
                                                                  लाईक कॉमेंट भरभर !
                                                                  खूप भूक लागली का हो ?
                                                                   व्हा ना लौकर तयार -
                                                                   गडे, हॉटेलात द्याना
                                                                   पार्सलची ती ऑर्डर !
                                                                                 .

२ टिप्पण्या: