तीन चारोळ्या पावसाच्या

१.
हट्टी -

तो पाऊसही सखे, तुझ्यासारखाच
अगदी पारंगत रुसव्याफुगव्यात -
ये रे ये रे म्हणून विनवणी करताच
नेमका लपून बसतो ढगांच्या थव्यात . .
.२.
दुर्मिळच -

दुधात साखर म्हणजे काय
अचानक धोधो पाऊस यावा -
जोडप्याजवळ नसावी छत्री
असा क्षण रस्त्यातच न्हावा ..
.


3.
अचानक -
सुखदु:खांना तराजूत मी 
रोज तोलतो 
दिसता जड पारडे सुखाचे 
मीच दचकतो..
.

२ टिप्पण्या: