आठ चारोळ्या -

'तुझे असून तुझपाशी -'
सगळीकडे शोधत असतो
जेव्हा गुलाबाची फुले लाल 
 त्यावेळीच नेमके दिसतात  
लालीने तुझे फुगलेले गाल !
.

'ज्ञान सांगे लोकाला -'
सांगणार आहे तो आता  
ज्ञान लोकांना दिवसभर  
म्हणून शोधत बसला आहे 
आपला रुमाल साऱ्या घरभर !
.

'संसर्गी हीरो -'
सावलीतही गॉगल घालत 
हीरो बनावयाला  गेलो
' डोळे आले नाहीत माझे - '
सांगत घामाघूम झालो !
.

'कोडे -'
साधा साधा दगड
एवढे घाव सोसून देव बनतो -
माणूस एवढे घाव
सोसूनही "माणूस" का न बनतो ..
.

'मतलबी -'
स्तुती ऐकायला कसे
कान टवकारणे जमते हो -
कौतुक करायलाही तसे
तोंड पुढे येऊ द्या की हो !
.

'शेरास सव्वाशेर -'
सिंह असलो म्हणून काय झाले
उगाच "गैरसमज" करून घेऊ नका -
माझ्याही गुहेत "सिंहीण" आहे
तिच्यापुढे माझी थोरवी गाऊ नका ..
.

'आई -'
सामर्थ्य स्त्रीचे 
जाणून मी आहे -
जगातली एक स्त्री 
माझी आई आहे ..
.

'व्यर्थच -'
सुख म्हणजे काय 
विचारत गेलो घरोघरी -
दु:खातच ते रमलेले 
सारे दिसले घरोघरी ..
.

२ टिप्पण्या: