चारोळ्या ...

1.


'सवय -'


सवय तुला मज डिवचण्याची 

दिवसभर दूर दूर पळण्याची -

तास एखादा निवांत पडता 

स्वप्नी येउन मज छळण्याची ..
.


2.


'कशासाठी पोटासाठी -'


कधी ह्या कधी त्या दारी

कष्टाविना न मिळे भाकरी -

ह्याला जीवन ऐसे नाव 

कधी लाचारी कधी चाकरी..
.


3.


'एखादी तरी स्मितरेषा -'


नका दाखवू चेहरा गंभीर 

टाळतील ते सारे जन हो -

ठेवा स्मितरेषा चेहऱ्यावर
 
भाळतील ते सारे जन हो ..

.

२ टिप्पण्या: