उंट जिराफ जिगरी दोस्तउंट जिराफ जिगरी दोस्त
फोटो काढू म्हणाले मस्त -
फोटो काढला हसरा छान 
अडकून बसली मानेत मान !

           कांगारू म्हणाले पिल्लाला
           चल रे जाऊ फिरायला -
           पिल्लू बसले ऐटीत
           आईच्या पोटाच्या पिशवीत !

मोकळी हवा घेण्यासाठी
मासा पाण्याबाहेर आला -
बगळा स्वागत करण्यासाठी   
एका पायावर तयार झाला !

          ससोबा रॉकेटमध्ये बसून
          पृथ्वीभवती गरगर फिरले -
          ढगांचा गडगडाट ऐकून
          चांदोबाच्या कुशीत शिरले !

आरडा ओरडा करता करता 
मुंगीचा बसला हो घसा - 
आवाज तिचा आपल्याला
आता ऐकू येईल कसा ?२ टिप्पण्या: