भुकेला बंडू -


     लाडू चिवडा करती लढाई
     दोघेही मारती बढाई

          `मी आवडता `-`आवडता मी `
          चवीत सा-या मीच नामी !

     तिखटाशिवाय फराळ कसला !
     गोडाविण तो फराळ कसला ?

          तिखट गोड ते भांडु लागले
          मदतीसाठी ओरडू लागले-

     शेव चकली दोघी धावल्या
     जामुन बर्फी करंज्या आल्या

          ताटामध्ये सुरू जाहली
          तू-तू मी-मी गंमत झाली

     बंडू जवळी आला दिसता
     पदार्थांमधे वसे शांतता !

          ...चव नसते गोडा-तिखटाला
          जेव्हा असतो बंडू भुकेला !
.

२ टिप्पण्या: