ओळख


बाळा, तू लहान असताना
छान खेळ खेळायचास ..


हळू पावलांनी माझ्यामागे
येऊन उभा रहायचास ..


आपल्या चिमुकल्या बोटांनी
माझे डोळे झाकायचास ..


घरात खुणावत इतरांना
मला जोरात विचारायचास ..


"ओळखा बाबा, मी कोण
ओळखाना बाबा, मी कोण?" .....


.....आपल्या दोघांमधला खेळ
आज मला आठवत आहे ..


तुला न ओळखण्याचे "नाटक"
डोळ्यांपुढून सरकत आहे ..


स्वप्नातही जे खरे ठरेल
असे कधी वाटले नव्हते ..


भावी जीवनात ते नाटक
खरोखरचे ठरले होते ..


मुला, तुला ओळखण्यात
फार झाला उशीर रे ..


पश्चात्तापाशिवाय हातात
काही नाही शिल्लक रे ..


"वृद्धाश्रमाच्या" खिडकीतून
बाहेर मी डोकावतो जेव्हा ..


घरी न्यायला येशिल परतून
उगाच मनात वाटते तेव्हा ..


पाठीमागून गुपचुप येशील
हळूच ओले डोळे झाकशील ..


जगात खुणावत सगळ्यांना
जोरजोरात मला विचारशील-


"ओळखा बाबा, मी कोण,
ओळखाना बाबा. मी कोण?" ...

..

२ टिप्पण्या: