म्हणी छत्रीच्या

१. छत्रीपुरती मैत्री ..
२. छत्री लहान पाऊस महान ..
३. मैत्रीण पाहून छत्री धरावी ..
४. पाऊस पाहून छत्री उघडावी ..
५. काखेत छत्री अन गावभर खात्री ..
६. गरीबाच्या छत्रीला सतराशे ठिगळे ..
 ७. पाऊस पडायला अन छत्री फाटायला ..
८. छत्री उघडायला अन पाऊस थांबायला ..
९. पाऊस दाखव नाही तर छत्री परत कर ..
१०. पावसात भिजणाऱ्याने छत्री मागू नये ..
११. पावसात भिजला अन छत्री मागत बसला ..
१२. छत्री ज्याच्या हाती, पाऊस त्याच्या माथी ..  
१३. ज्याच्या हाती छत्री त्याच्याशी करावी मैत्री ..
१४. छत्री काही उघडेना, अन् पाऊस काही थांबेना ..
१५. छत्री उघडतो हातात अन् भिजू म्हणतो पावसात..
१६. हातात उघडी छत्री अन पाऊस थांबल्याची खात्री ..
१७. छत्री झाकली म्हणून पाऊस पडायचा राहत नाही ..
१८. ज्याची छत्री फाटली त्याची पावसाची हौस फिटली ..
१९. पाऊस आहे तर छत्री नाही, छत्री आहे तर पाऊस नाही ..
२०. पावसात भिजत बसली अन छत्री लहान म्हणून रुसली ..
२१. रंकापाशी नाही छत्री अन रावाशी करायची म्हणतो मैत्री ..
२२. भिजायचे तेवढे भिजून बसले अन् छत्री लहान म्हणून रुसले ..
.

२ टिप्पण्या: