स्वामीस शरण

स्वामीस शरण 
धरावे चरण
खचित कल्याण
होई आयुष्याचे ..

स्वामीस शरण
नामात स्मरण
जगण्यास कारण
नित्य प्रपंचाचे ..

स्वामीस शरण
विभूती धारण
जीवन तारण
पुण्य संचयाचे ..

स्वामीस शरण
संकट हरण
सुखात मरण
दान समर्थाचे ..
.

२ टिप्पण्या: