छोटी छोटी माझी बाहुली

छोटी छोटी माझी बाहुली 
ऐटीत कशी उभी राहिली ..

फ्रॉक दिसतो छान छान 

डौलात डुलती दोन्ही कान ..

डोळे तिचे फिरती गोलगोल 

सांभाळताना आपला तोल ..

झोकात कशी हलवते मान 

विसरायला ती लावते भान ..

किती चकाचक बूट पहा 

सुंदर लेस बांधली अहा ..

तुरा केसांचा ऐटीत दिसे 

त्यावर सुंदरशी मोरपिसे ..

ती कमरेवर ठेवून हात 

गिरकी घेते बघा तोऱ्यात ..

छोट्या छोट्या बाहुलीला 

या या लवकर बघायला ..
.

२ टिप्पण्या: