हायकू -आकाशी भिन्न   
उडतात पाखरे 
शिकारी खिन्न 


            हाती लपली
            चार फुले चाफ्याची    
            शीळ वाऱ्याची


निजरूपाचे    
कुतूहल बाळाचे
आरसा खूष


            पुढे दगड 
            पडलेले रग्गड 
            मी का शहाणा


उत्सुक डोळे 
पिंडापाशी कावळे
मोकळा आत्मा

४ टिप्पण्या: