कोंबडा आरवतो -        कोंबडा आरवतो
        कुकूऽऽच   कूऽक
        ऊठ बाळा आता
        झोप झाली खूऽप  |१|

            कावळा करतो
            काव काव काव
            हास बाळा आता
            आईला बोलाव  |२|

        चिमणीची चाले
        चिव चिव चिव
        सरकत बाळा आता
        बाबांना शिव  |३|

            मोत्या भुंकतो
            भो भो भो
            बाळ आलं रांगत
            बाजूला हो  |४|

        पोपट बोलतो
        मिट्टूऽऽमिया
        दुडुदुडु बाळ चाले
        बघायला या  |५|

            मनीमाऊ म्हणते
            म्याऊ म्याऊ
            बाळाच्या गंमती
            बघायला जाऊ  |६|

२ टिप्पण्या: