संसाराची पंचविशी -रुसून फुगायची आवड तुला
मनवत बसणे नावडे मला -

भाकरी नव्हती आवडत तुला
भाकरीवाचून ना चाले मला -

तुल गोड खाण्याची आसक्ती
मला मात्र बिनसाखरेची सक्ती -

कडू कारल गोड लागत मला
त्याचा ग पूर्ण तिटकारा तुला -

बसमधून हिंडायला आवडे मला
बसमधे नेमकी 'बस लागे' तुला -

चालायची मला भिनली आवड
चालायची तुला पूर्णच नावड -

उगवता सूर्य मला खूप आवडे
डोळे तुझे नेहमी पश्चिमेकडे -

किती मला सासर आवडत तुझ
तुला मात्र सासर आवडत माझ -

दोघांची भिन्न आवड-निवड जरी
उलटली संसाराची पंचविशी तरी !
.

२ टिप्पण्या: